Met mediation kun je een conflict blijvend oplossen. Overal waar mensen samen leven of werken komen geschillen voor. Heel normaal en aan de orde van de dag. Soms komt het zover dat partijen deze niet meer zelf kunnen oplossen. Door het conflict wordt er niet meer met elkaar gepraat, is het vertrouwen weg en is de onderlinge relatie ernstig verstoord. Dit kost veel energie en het brengt vaak stress en verdriet met zich mee. De mediator helpt de communicatie weer te herstellen en begeleidt de partijen bij het bedenken van een eigen, gezamenlijke oplossing. Vaak gaan mensen opgelucht en tevreden de deur uit.
De bedachte oplossing is vaak beter dan een uitspraak van een rechter, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Zelfbedachte afspraken worden in het algemeen beter nageleefd.

Als beide partijen met elkaar willen praten en werken aan een oplossing wordt er op korte termijn een afspraak gepland. De gesprekken vinden plaats in een veilige omgeving, liefst op neutraal terrein.

Het mediationproces van een (echt)scheiding is in principe hetzelfde als van een ander conflict. Meestal moeten dan er wel aanvullende zaken geregeld worden, lees hier wat er allemaal bij komt kijken.

Na een korte kennismaking beginnen we met het bespreken van het mediationproces en het opstellen van een mediationovereenkomst, hierin staan een aantal praktische zaken en afspraken vermeld: wie zijn de partijen, wat is in het kort het conflict en wat kost de mediator.

Alles wat tijdens een mediationgesprek besproken wordt is vertrouwelijk, hiervoor tekenen de beide partijen in de mediationovereenkomst.

Bovendien tekent de mediator voor onafhankelijkheid , neutraliteit en onpartijdigheid.

Daarna kunnen de mediationgesprekken beginnen. Het is belangrijk dat iedereen de tijd en gelegenheid krijgt om alles uit te spreken en uit te praten. De mediator begeleidt de partijen hierbij en zorgt ervoor dat de mensen hun eigen èn elkaars belangen helder krijgen. Hierdoor ontstaat er (weer) vertrouwen en wederzijds begrip . Gaandeweg kan men anders naar het conflict kijken, hierdoor komt er ruimte voor onderhandeling. Ieder draagt punten aan die hij/zij belangrijk vindt en ergens in het midden ligt de oplossing. Hiermee is de mediation geslaagd.

Na afloop worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, een onderhandse overeenkomst. Via de rechtbank of een notaris is het mogelijk hier een executoriale titel aan te verbinden. Een executoriale titel is een moeilijk woord voor de mogelijkheid om via een deurwaarder te eisen dat de ander zich toch aan de gestelde afspraken houdt.

Je kunt niet “even“ scheiden. Vaak zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden zoals verdeling van de goederen, de woning, partneralimentatie en pensioen. De afspraken hierover staan in het echtscheidingsconvenant.

Als jullie kinderen hebben komen daar nog een ouderschapsplan en omgangsregeling bij. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Een echtscheiding kan alleen worden uitgesproken door een rechter, het indienen van een verzoek tot scheiding bij de rechtbank doet een advocaat voor jullie. Vragen jullie de scheiding samen aan? Dan gaat de rechter er van uit dat de afspraken in het echtscheidingsconvenant in goed overleg en onder deskundige begeleiding van een mediator zijn gemaakt.  De rechter toetst alleen of deze niet in strijd zijn met de wet. Je hoeft hiervoor dus niet zelf naar de rechtbank. De uitspraak van de rechter noemen we de beschikking. Het convenant en het eventuele ouderschapsplan worden hier aan gehecht en krijgen dus dezelfde status als de beschikking.

De echtscheiding is pas definitief als de echtscheidingsbeschikking is in geschreven in de registers van de burgerlijke stand, in de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Meestal verzorgt de mediator of advocaat dit, want het moet wel binnen 6 maanden gebeuren.

De datum van inschrijving is dan de officiële scheidingsdatum.

Voor kinderen is een scheiding een enorm ingrijpende gebeurtenis. Als ouder wil je het goed doen, maar hoe doe je dat als je zelf ook emotioneel of bezorgd bent? Het is belangrijk om hier goed over na te denken en de afspraken zorgvuldig op te stellen. Tijdens de mediation nemen we hier uitgebreid de tijd voor.

Wat moet er dan geregeld worden?

 • Ouderlijk gezag. In de meeste gevallen houden beiden het ouderlijk gezag over jullie kinderen. Dit geldt ook bij het beëindigen van het geregistreerd partnerschap als de man het kind heeft erkend. Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. Bij wie gaan de kinderen wonen? Hoe vaak, wanneer en hoe is er contact met de andere ouder? Dit leggen jullie vast in een zorgregeling of omgangsregeling.
 • Afspraken over kinderalimentatie en eventuele verdeling van kinderbijslag. Wie betaalt wat?
 • Ouderschapsplan Als ouders blijven jullie beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Het is belangrijk om hier heldere afspraken over te maken. Denk hierbij aan:
  • wie doet welke taken? Kapper, tandarts, kledingaankopen etc.
  • “huisregels” zoals bedtijden, aantal uren tv/games, mobiele telefoon en zakgeld
  • verjaardagen en feestdagen, en cadeau’s
  • contact met de rest van de familie
  • school; ouderavonden, schoolkeuze, schoolvakanties en huiswerkbegeleiding
  • tussentijds contact met de andere ouder, bellen of chatten

Duidelijke informatie naar de kinderen toe zorgt ervoor dat zij veel beter met een scheiding om kunnen gaan. Een goede samenwerking tussen de ouders voorkomt en verkleint de negatieve effecten voor kinderen na een scheiding.

De Rijksoverheid heeft in 2009 de brochure “Uit elkaar… en de kinderen dan?” uitgegeven.

De mediator is een specialist in het begeleiden van gesprekken en onderhandelingen. Getraind in het actief luisteren en het op het juiste moment toepassen van verschillende vraagtechnieken. De beide partijen worden geholpen bij het vinden van een oplossing.

De mediator is:

 • onpartijdig: de mediator is er voor beide partijen;
 • onafhankelijk: heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst;
 • neutraal: zal dus nooit een eigen standpunt innemen.

Een MfN-registermediator werkt volgens de gedragsregels voor de MfN-registermediator.

Soms vraagt een situatie om specifieke deskundigheid , bijvoorbeeld bij de verdeling van de eigen woning, de pensioenberekening of het opstellen van een ouderschapsplan. De mediator kan dan een deskundige voordragen, maar als partij mag je natuurlijk ook zelf iemand inschakelen. Partijen geven altijd rechtstreeks opdracht aan deze deskundigen.

Deelname aan een mediation is vrijwillig, je kunt er altijd mee stoppen. Maar als je aan een mediation deelneemt is dit niet vrijblijvend, je moet bereid zijn om er samen uit te komen en je ook hiervoor inzetten.

Om de mediation sneller te laten verlopen kan het zijn dat je tussen de bijeenkomsten door een “huiswerkopdracht” mee krijgt. Bij het volgende gesprek kunnen we dan gelijk daarmee verder.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn is hangt af van de mensen zelf, maar ook van de aard van het conflict. Een mediator kan nooit een oplossing afdwingen en zal dat ook niet proberen.

Vooraf maak ik een inschatting over het aantal en de duur van de gesprekken, hierover zal ik jullie informeren. Afhankelijk van mijn agenda kunnen de gesprekken kort na elkaar gevoerd worden, dan hoeft de mediation niet (te) lang te duren.

Bij een conflict kun je ook naar de rechtbank gaan. Een gerechtelijke procedure is vaak traag en ieder heeft zijn eigen advocaat. Dat maakt het erg duur. Daarnaast levert het ook veel stress op, want beide partijen blijven vechten voor hun eigen gelijk. Een uitspraak van een rechter pakt in de meeste gevallen nadelig uit voor één van de partijen, maar het resultaat is vaak voor beide partijen teleurstellend.

Bij een mediation is dat anders, efficiënter en sneller! Beide partijen hebben inspraak in de uitkomst en ze betalen samen de mediator. Ook de oplossing is beter. Mensen houden zich over het algemeen beter aan afspraken als ze die zelf gemaakt hebben.

Een rechter kijkt heel zakelijk naar een conflict, het gaat vaak alleen over het verleden en de harde feiten. Met mediation kijk je juist naar de toekomst en de menselijke kant. Het doel is om samen het conflict op te lossen. Ook als er al een gerechtelijke procedure loopt kun je altijd bij de rechtbank zeggen dat je toch liever een mediation wilt.

Alleen een MfN-registermediator is gekwalificeerd en erkend door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Na het afronden van een professionele opleiding mag je als mediator deze titel hanteren. Om MfN-registermediator te mogen blijven is continue bijscholing verplicht. In het mediationreglement en de gedragsregels is vastgelegd waar een mediator zich aan moet houden. Het MfN-register heeft een eigen klachtenregeling en tuchtrechtspraak. Meer informatie vindt u op de site van Mediatorsfederatie Nederland.

Wanneer het de deelnemers niet lukt tot een oplossing komen dan rondt de mediator de mediation af en bespreekt met betrokkenen hoe zij verder zullen gaan. De vertrouwelijkheid en geheimhouding die in de mediationovereenkomst is overeengekomen blijft in stand, ook na afloop van de mediation.

 • Niet alle conflicten zijn geschikt voor mediation. Dat ligt niet zozeer aan het onderwerp van conflict, maar meer aan de bereidheid van de partijen. Soms is het zover geëscaleerd dat de betrokken liever samen ten gronde gaan dan ook maar iets toe te geven. In zo’n geval kan een derde (vaak een rechter) beter de knoop doorhakken. Meestal is er dan een winnaar en een verliezer, soms zijn er dan zelfs twee verliezers;
 • Een mediation slaagt niet altijd. Een mediator kan geen oplossing afdwingen, en zal dit ook nooit proberen. Er zijn dus mediations die zonder resultaat eindigen. Gemiddeld ligt het slagingspercentage op 80%. Bij zakelijke conflicten of kwesties met de overheid ligt het percentage iets hoger, bij familieconflicten ligt het wat lager;
 • Inspanningsverplichting. Tijdens een mediation wordt van beide partijen een actieve en serieuze inbreng verwacht, dat kost soms moeite. Laat je de onderhandelingen liever aan een ander over of wil je je alleen richten op je eigen argumenten, dan is mediation niet geschikt.

In Groenlo heb ik de beschikking over een kantoor in de sfeervol gerestaureerde villa “de Mattelier”. Natuurlijk kan ik ook bij jullie thuis komen of we spreken op een andere locatie af.

Mijn mediation werkgebied bestaat globaal uit de oostelijke Achterhoek: gemeente Berkelland (Eibergen, Neede, Ruurlo en Borculo), Oost-Gelre (Groenlo, Lichtenvoorde), Winterswijk en Aalten en een deel van Twente (Haaksbergen, Enschede). In overleg kan ik natuurlijk overal in Nederland of zelfs Duitsland naar jullie toe komen.

Na afloop van de mediation gaat het leven door. Vaak is het prettig om na verloop van tijd nog eens om de tafel te zitten. Dan heeft iedereen meer of minder kunnen wennen aan de nieuwe situatie, we bespreken samen (of individueel )hoe de afgelopen periode is verlopen. Wat gaat goed of juist niet ? En hoe worden de afspraken nagekomen? Hoe ga je met elkaar om als vader en moeder en niet meer als partners? Soms kan er aanleiding zijn om een afspraak aan te passen.

Door regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, een gesprek te voeren blijven de afspraken actueel en voorkom je dat het misschien opnieuw uit de hand loopt.

Load More